Information

Sector(s)
Categories
Type
# Title Sector(s) Category/-ies Type
501 Dutch Strengthening, Linking, Renewing, Distributing, Earning: Cooperation in chains and agrologistics
nl: Versterken, verbinden, Vernieuwen, Verspreiden, Verdienen: Samenwerking aan ketens en agrologistiek
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
502 Dutch Sustainability of a regional food chain
nl: Duurzaamheid van een regionale voedselketen
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
503 Dutch Sustainable regional products in the care
nl: Duurzame streekproducten in de zorg
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
504 Dutch The market potential of regional products in the Netherlands
nl: De marktpotentie van streekproducten in Nederland
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
PDF file
505 Dutch The market potential of regional products. Searching for the appropriate load, target groups and consuming markets
nl: Het marktpotentieel van streekproducten. Op zoek naar de juiste lading, doelgroep en afzetkanalen.
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
506 Dutch The Milner: More than only wheat
nl: De molenaar aan het Woord
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Processing
PDF file
507 Dutch Traditional sourdough
nl: Traditionele Desem
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
508 Dutch Vers24/7, the online local market
nl: Vers 24/7, de online streekmarkt
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
509 Dutch Videorecord of visit Friesian entrepreneurs to Meetjesland, 17-18 June 2014
nl: beeldverslag van bezoek Friese ondernemers aan Meetjesland, 17-18 juni 2014
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
Video
510 Dutch Workshop Logistics and Foodsafety
nl: Workshop Logistiek en Voedselveiligheid
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
511 Polish A healthy potential of fruity juices
pl: Prozdrowotny potencjał soków owocowych
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
512 Polish Additional sources of income for the fish farms
pl: Dodatkowe źródła przychodów gospodarstw rybackich
 • Fish
 • Primary production
 • Marketing
PDF file
513 Polish An attempt to estimate cormorant pressure on ponds in the LGR "Opolszczyzna" and LGR "Żabi kraj"
pl: Próba oszacowania presji kormorana czarnego Phalacrocorax carbo (L. 1758) na ichtiofaunę wód na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”
 • Fish
 • Primary production
 • Miscellaneous
PDF file
514 Polish Applications of functional additives in pome fruit juices - how to get a new functional products
pl: Możliwości zastosowania dodatków funkcjonalnych w sokach owocowych – jak uzyskać nowe produkty funkcjonalne – owoce ziarnkowe
 • Fruits
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
515 Polish Applications of functional additives in soft fruit juices - how to get a new functional products
pl: Możliwości zastosowania dodatków funkcjonalnych w sokach owocowych – jak uzyskać nowe produkty funkcjonalne – owoce miękkie
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
516 Polish Aronia - cultivation and new threats
pl: Aronia - uprawa i nowe zagrożenia
 • Fruits
 • Primary production
Video
517 Polish Bacterial diseases of farmed fish recorded in Poland. Effectiveness and safety of antibiotic therapy in fish
pl: Choroby bakteryjne ryb hodowlanych notowane w Polsce. Efektywność i bezpieczeństwo stosowania antybiotykoterapii u ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
518 Polish Bread inspired by health: traditional and gluten-free breadmaking
pl: Chleb inspirowany zdrowiem
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
519 Polish Chemotherapeutics in control of fish diseases - legislation, availability, residues monitoring
pl: Chemioterapeutyki w leczeniu ryb - ustawodawstwo, dostępność, monitoring pozostałości
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
520 Polish Cormorant in the context of sustainable fisheries and aquaculture
pl: Kormoran w aspekcie zrównoważonej gospodarki rybackiej
 • Fish
 • Primary production
 • Miscellaneous
PDF file
521 Polish Creation of the educational offer for the fisheries sector
pl: Kształtowanie oferty edukacyjnej dla sektora rybackiego
 • Fish
 • Miscellaneous
PDF file
522 Polish Direct sales, marginal, localised and restricted activity – legal conditions
pl: Sprzedaż bezpośrednia oraz Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona – uwarunkowania prawne
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Processing
 • Marketing
PDF file
523 Polish Direct sales, marginal, localised and restricted activity – veterinary conditions
pl: Sprzedaż bezpośrednia oraz Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona – wymagania weterynaryjne”
 • Fish
 • Processing
 • Marketing
PDF file
524 Polish Disinfection methods in fish farming. Control of fish ectoparasites
pl: Metody dezynfekcji w hodowli ryb. Zwalczanie ektopasożytów ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
525 Polish Document "Strategy carp 2020” is an attempt to identify the most important problems of traditional pond carp production in Poland and attempt to forecasting the direction of changes in the coming years
pl: Opracowanie „Strategia Karp 2020” stanowi próbe identyfikacji najistotniejszych problemów tradycyjnej stawowej produkcji karpia w Polsce oraz próbe prognozowania kierunków zmian w najblizszych latach
 • Fish
 • Primary production
eBook
526 Polish Eco-marketing - traditional, regional and local products
pl: Eko-marketing - produkty tradycyjne, regionalne i lokalne
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
527 Polish Efficient spray application techniquea of vegetable crops and methods of reducing of pollution area
pl: Skuteczna technika ochrony upraw polowych i metody ograniczania zanieczyszczeń obszarowych
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
528 Polish Factors affecting occurrence of dactylium and dry rot – dangerous fungal diseases of cultivated champignons
pl: Czynniki wpływające na daktylium i suchą zgniliznę - choroby grzybowe w uprawie pieczarki.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
529 Polish Factors affecting the fish welfare and their impact on product quality parameters
pl: Czynniki kształtujące dobrostan ryb oraz ich wpływ na parametry jakościowe produktu
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
530 Polish Fertilization of vegetable crops
pl: Nawożenie upraw ogrodniczych
 • Vegetables
 • Primary production
PDF file
531 Polish Food quality and safety - control systems and certification
pl: Jakość i bezpieczeństwo żywności – systemy kontroli i certyfikacji
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
PDF file
532 Polish Freshwater fish as a source of new and innovative products to increase profitability of the fish farms
pl: Nowe i innowacyjne produkty z ryb słodkowodnych jako element poszerzania źródeł przychodów gospodarstw rybackich
 • Fish
 • Processing
 • Marketing
PDF file
533 Polish Gluten-free but healthy: article about the nutritional value of gluten-free baking products
pl: Bezglutenowo tez zdrowo
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
534 Polish Good manufacturing practices and hygiene required to implement. Fruits and vegetables
pl: Dobre praktyki produkcyjne i higieniczne wymagane do wdrożenia. Owoce i warzywa
 • Vegetables
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
535 Polish Growing conditions of nightshade vegetables - peppers and eggplant - in terms of a new approach to commercial quality and nutritional value.
pl: Warunki uprawy warzyw psiankowatych - papryki i oberżyny w aspekcie nowego podejścia do jakości handlowej i wartości odżywczej.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
536 Polish Heavy metals in freshwater fish consumed in Poland and European Union
pl: Metale ciężkie w tkankach ryb słodkowodnych konsumowanych w Polsce i UE
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
537 Polish Highbush blueberry varieties and the possibility of selling their fruit
pl: Odmiany borówki wysokiej oraz możliwości sprzedaży ich owoców
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Marketing
Video
538 Polish Hormonal drugs for stimulation of fish breeding – current law status
pl: Preparaty hormonalne w stymulacji rozrodu ryb – aktualny status prawny
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
539 Polish Identification of the expectations and innovative needs of fishery sector
pl: Identyfikacja oczekiwań oraz potrzeb innowacyjnych sektora rybackiego
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Miscellaneous
PDF file
540 Polish Immunostimulation and vaccination in prophylaxis of fish diseases in fish
pl: Immunostymulacja i szczepienia w profilaktyce chorób ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
541 Polish Impact of various sanitary measures applied on the mushroom farm on healthiness and quality of the mushrooms produced
pl: Wpływ stanu fitosanitarnego pieczarkarni i stosowania dezynfekcji na zdrowotność upraw pieczarki.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
542 Polish Importance of food safety issues nowadays: case of aquaculture products supply chain
pl: Znaczenie bezpieczeństwa żywności na przykładzie łańcucha dostaw produktów akwakultury
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
543 Polish Improving the feed formulas in order to improve the feeding efficiency and quality of fish meat
pl: Doskonalenie receptur pasz celem poprawy efektywności żywienia i jakości mięsa ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
544 Polish Innovations in cultivated mushroom production in Poland and elsewhere (part 1)
pl: Innowacje w produkcji grzybów uprawnych w Polsce i na świecie.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
PDF file
545 Polish Innovations in cultivated mushroom production in Poland and elsewhere (part 2)
pl: Innowacje w produkcji grzybów uprawnych w Polsce i na świecie.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
PDF file
546 Polish Innovations in traditional food production - their importance and possibility for financing with EU found - Horizon2020
pl: Innowacje w produkcji żywności tradycyjnej – ich znaczenie i możliwość dofinansowania ze środków unijnych – Horyzont 2020
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
547 Polish Innovative storage technologies for fruits
pl: Innowacyjne technologie przechowywania owoców
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
548 Polish Innovative storage technologies of vegetables.
pl: Innowacyjne technologie przechowywania warzyw.
 • Vegetables
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
549 Polish Integrated disease control in vegetable production.
pl: Integrowana ochrona roślin warzywnych przed chorobami.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
550 Polish Integrated pest control in vegetable production
pl: Integrowana ochrona roślin warzywnych przed szkodnikami.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
551 Polish Irrigation systems of vegetable crops
pl: Systemy nawadniania upraw warzywnych
 • Vegetables
 • Primary production
PDF file
552 Polish Juices and clarified nectars - definition and production technology - how to fulfill the requirements for the composition and authenticity
pl: Soki i nektary klarowane – definicja i technologia produkcji – jak spełnić wymagania dotyczące składu i autentyczności
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
553 Polish Legal conditions of production of organic raw materials and farm certification process
pl: Uwarunkowania prawne produkcji surowców ekologicznych i proces certyfikacji gospodarstwa
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
554 Polish Legal regulations concerning regional and traditional food
pl: Regulacje prawne dotyczące żywności regionalnej i tradycyjnej
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
555 Polish Legislation issues of drug usage in EU and Poland
pl: Prawne aspekty stosowania substancji leczniczych u ryb w UE i w Polsce
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
556 Polish Machinery and equipment in a small fish processing
pl: Maszyny i urządzenia w małym przetwórstwie ryb
 • Fish
 • Processing
PDF file
557 Polish Manufacturing of apples and pears natural juices - the most common mistakes and problems
pl: Produkcja soków naturalnych z jabłek i gruszek – najczęściej współcześnie popełniane błędy i problemy
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
558 Polish Marginal, localised and restricted activity – small processing plant
pl: Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona – uruchomienie małej przetwórni
 • Fish
 • Processing
 • Marketing
PDF file
559 Polish Mark of rural tourism product
pl: Marka wiejskiego produktu turystycznego
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
eBook
560 Polish Market research methodology, the flow of information to food producers, comunication
pl: Metodyka badania rynku, przepływ informacji do producentów żywności, komunikacja
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Marketing
PDF file
561 Polish Marketing of agricultural products
pl: Marketing produktów rolniczych
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
PDF file
562 Polish Merry berries for health. Berry fruits and their seeds as a rich source of polyphenols and polyunsaturated fatty acids
pl: Owoce jagodowe jako zrodlo polifenoli i wielonienasyconych kwasów tluszczowych
 • Fruits
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
563 Polish Methods of increasing the durability of vegetables during their storage and market distribution
pl: Metody zwiększania trwałości warzyw podczas ich przechowywania i obrotu towarowego
 • Vegetables
 • Processing
 • Labelling
 • Marketing
PDF file
564 Polish Methods of postharvest treatment and storage of broccoli and asparagus
pl: Metody traktowania pozbiorczego i pzrechowywania brokułów i szparagów
 • Vegetables
 • Primary production
 • Processing
Web page
565 Polish Methods of vegetable protection from weeds.
pl: Metody ochrony warzyw przed chwastami.
 • Vegetables
 • Primary production
PDF file
566 Polish Microbiological hazards in fruits processing
pl: Zagrożenia mikrobiologiczne w przetwórstwie owocowym
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
567 Polish Minimally processed vegetables - innovations in traditional food
pl: Warzywa minimalnie przetworzone - innowacyjny rodzaj żywności
 • Vegetables
 • Entrepreneurship
 • Processing
PDF file
568 Polish Modifications of traditional water management systems in the production of fish and fish rearing technology innovation
pl: Modyfikacje tradycyjnych systemów gospodarki wodą w produkcji ryb oraz innowacje w technologii chowu ryb
 • Fish
 • Primary production
PDF file
569 Polish Monitoring of pesticide residues in vegetable crops
pl: Monitoring pozostałości środków ochrony roślin
 • Vegetables
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
570 Polish Mycotoxins in fish feeds
pl: Miko-toksyny w paszach dla ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
571 Polish Network for Innovation in agriculture and rural areas as a way to improve the utilization of research results in agriculture
pl: Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich jako kierunek poprawy wykorzystania wyników badań naukowych w rolnictwie
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
572 Polish New opportunities in the traditional fish production
pl: Nowe możliwości w tradycyjnej gospodarce rybackiej
 • Fish
 • Primary production
Video
573 Polish New storage technologies of pome fruits
pl: Nowe technologie przechowywania owoców ziarnkowych
 • Fruits
 • Quality & Safety
PDF file
574 Polish New storage technologies of soft fruits
pl: Nowe technologie przechowywania owoców miękkich
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
575 Polish New trends in fish feeds production
pl: Nowe trendy w produkcji pasz dla ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
576 Polish Nutritional properties of freshwater fish as an argument in the promotion of fish products. Marketing and promotion of fish products
pl: Właściwości żywieniowe ryb słodkowodnych jako argument w promocji produktów rybnych. Marketing oraz promocja produktów rybnych
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
577 Polish Operational Programmes of the EU as an instrument to support innovation in fisheries - an overview of the most important achievements
pl: Programy Operacyjne UE jako instrumenty wsparcia innowacji w rybactwie - przegląd najważniejszych osiągnięć
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
578 Polish Overview of potential additional sources of income of the fish farms
pl: Przegląd potencjalnych, dodatkowych, źródeł przychodów gospodarstw rybackich
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Marketing
PDF file
579 Polish Permitted and prohibited drugs for aquaculture
pl: Dozwolone i zakazane preparaty lecznicze w akwakulturze
 • Fruits
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
580 Polish Polyculture as a tool of fishery pond production diversification
pl: Polikultura jako narzędzie dywersyfikacji stawowej produkcji rybackiej
 • Fish
 • Primary production
PDF file
581 Polish Pomegranate as a rish source of antioxidants
pl: Owoc granatu jako bogate źródło antyoksydantów. Radiowa Akademia Nauk
 • Fruits
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
Audio
582 Polish Practical aspects of HACCP implementaion in traditional food production
pl: Praktyczne aspekty wdrażania systemu HACCP w produkcji żywności tradycyjnej
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Quality & Safety
PDF file
583 Polish Practical solving identified problems of fisheries - the importance and functioning of the State Fishery Guard
pl: Praktyczne rozwiązywanie identyfikowanych problemów rybactwa – znaczenie i funkcjonowanie Państwowej Straży Rybackiej
 • Fish
 • Miscellaneous
PDF file
584 Polish Probiotics in fish health management
pl: Probiotyki w profilaktyce chorób ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
585 Polish Problems with pesticide residues in cultivated mushroom production
pl: Problemy z pozostałościami środków ochrony w produkcji grzybów uprawnych.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
586 Polish Processing of apples - truths and myths
pl: Przetwórstwo jabłek – prawdy i mity
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
587 Polish Production of juices and nectars
pl: Produkcja soków i nektarów
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
588 Polish Production of traditional food in Poland with emphasis on products from mushrooms
pl: Produkcja żywności tradycyjnej w Polsce z uwzględnieniem produktów z grzybów
 • Vegetables
 • Primary production
 • Labelling
 • Marketing
PDF file
589 Polish Production of traditional food including products from vegetables and mushrooms
pl: Produkcja żywności tradycyjnej z uwzględnieniem produktów z warzyw i grzybów
 • Vegetables
 • Quality & Safety
 • Marketing
PDF file
590 Polish Protection systems in production of integrated vegetables.
pl: Systemy ochrony roślin warzywnych w produkcji integrowanej.
 • Vegetables
 • Primary production
PDF file
591 Polish Quality aspects in food production derived from fish. The labeling of products
pl: Aspekty jakościowe w produkcji żywności pochodzenia rybnego. Etykietowanie produktów
 • Fish
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
PDF file
592 Polish Quality schemes of the regional and traditional food, in Poland and Europe
pl: Systemy jakości żywności regionalnej i tradycyjnej w Polsce i w Europie
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Miscellaneous
PDF file
593 Polish Quality standards for fruits - requirements and market reality
pl: Standardy jakościowe dla owoców – wymagania i rzeczywistość rynkowa
 • Fruits
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
594 Polish Quality standards for vegetables – requirements and market reality
pl: Standardy jakościowe dla warzyw wymagania i rzeczywistość rynkowa
 • Vegetables
 • Fruits
 • Quality & Safety
 • Marketing
PDF file
595 Polish Rational irrigation of vegetable crops.
pl: Racjonalne nawadnianie upraw warzywnych.
 • Vegetables
 • Primary production
PDF file
596 Polish Requirements for the production of traditional and regional food of non-animal origin
pl: Wymagania dotyczące produkcji żywności tradycyjnej i regionalnej niezwierzęcego pochodzenia
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
597 Polish Safe use of plant protection products in order to mitigate point source contamination
pl: Bezpieczne postępowanie ze środkami ochorny roślin w celu zapobiegania zanieczyszczeniom miejscowym
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
598 Polish Sedation and general anaesthesia in fish farming
pl: Sedacja i znieczulenie ogólne w zabiegach hodowlanych u ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
599 Polish SRIA (Strategic Research & Innovation Agenda) – proposals resulting from needs of SMEs in Polish aquaculture sector
pl: SRIA(Strategic Research & Innovation Agenda) – wnioski dotyczące potrzeb MŚP sektora akwakultury wynikające z realizacji projektu TRAFOON
 • Fish
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
600 Polish Technology of new products from the freshwater fishes
pl: Technologia wytwarzania nowych produktów z ryb słodkowodnych
 • Fish
 • Processing
 • Marketing
PDF file

Pages