Information

Sector(s)
Categories
Type
# Title Sector(s) Category/-ies Type
501 Polish Eco-marketing - traditional, regional and local products
pl: Eko-marketing - produkty tradycyjne, regionalne i lokalne
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
502 Polish Efficient spray application techniquea of vegetable crops and methods of reducing of pollution area
pl: Skuteczna technika ochrony upraw polowych i metody ograniczania zanieczyszczeń obszarowych
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
503 Polish Factors affecting occurrence of dactylium and dry rot – dangerous fungal diseases of cultivated champignons
pl: Czynniki wpływające na daktylium i suchą zgniliznę - choroby grzybowe w uprawie pieczarki.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
504 Polish Factors affecting the fish welfare and their impact on product quality parameters
pl: Czynniki kształtujące dobrostan ryb oraz ich wpływ na parametry jakościowe produktu
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
505 Polish Fertilization of vegetable crops
pl: Nawożenie upraw ogrodniczych
 • Vegetables
 • Primary production
PDF file
506 Polish Food quality and safety - control systems and certification
pl: Jakość i bezpieczeństwo żywności – systemy kontroli i certyfikacji
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
PDF file
507 Polish Freshwater fish as a source of new and innovative products to increase profitability of the fish farms
pl: Nowe i innowacyjne produkty z ryb słodkowodnych jako element poszerzania źródeł przychodów gospodarstw rybackich
 • Fish
 • Processing
 • Marketing
PDF file
508 Polish Gluten-free but healthy: article about the nutritional value of gluten-free baking products
pl: Bezglutenowo tez zdrowo
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
509 Polish Good manufacturing practices and hygiene required to implement. Fruits and vegetables
pl: Dobre praktyki produkcyjne i higieniczne wymagane do wdrożenia. Owoce i warzywa
 • Vegetables
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
510 Polish Growing conditions of nightshade vegetables - peppers and eggplant - in terms of a new approach to commercial quality and nutritional value.
pl: Warunki uprawy warzyw psiankowatych - papryki i oberżyny w aspekcie nowego podejścia do jakości handlowej i wartości odżywczej.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
511 Polish Heavy metals in freshwater fish consumed in Poland and European Union
pl: Metale ciężkie w tkankach ryb słodkowodnych konsumowanych w Polsce i UE
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
512 Polish Highbush blueberry varieties and the possibility of selling their fruit
pl: Odmiany borówki wysokiej oraz możliwości sprzedaży ich owoców
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Marketing
Video
513 Polish Hormonal drugs for stimulation of fish breeding – current law status
pl: Preparaty hormonalne w stymulacji rozrodu ryb – aktualny status prawny
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
514 Polish Identification of the expectations and innovative needs of fishery sector
pl: Identyfikacja oczekiwań oraz potrzeb innowacyjnych sektora rybackiego
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Miscellaneous
PDF file
515 Polish Immunostimulation and vaccination in prophylaxis of fish diseases in fish
pl: Immunostymulacja i szczepienia w profilaktyce chorób ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
516 Polish Impact of various sanitary measures applied on the mushroom farm on healthiness and quality of the mushrooms produced
pl: Wpływ stanu fitosanitarnego pieczarkarni i stosowania dezynfekcji na zdrowotność upraw pieczarki.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
517 Polish Importance of food safety issues nowadays: case of aquaculture products supply chain
pl: Znaczenie bezpieczeństwa żywności na przykładzie łańcucha dostaw produktów akwakultury
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
518 Polish Improving the feed formulas in order to improve the feeding efficiency and quality of fish meat
pl: Doskonalenie receptur pasz celem poprawy efektywności żywienia i jakości mięsa ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
519 Polish Innovations in cultivated mushroom production in Poland and elsewhere (part 1)
pl: Innowacje w produkcji grzybów uprawnych w Polsce i na świecie.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
PDF file
520 Polish Innovations in cultivated mushroom production in Poland and elsewhere (part 2)
pl: Innowacje w produkcji grzybów uprawnych w Polsce i na świecie.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
PDF file
521 Polish Innovations in traditional food production - their importance and possibility for financing with EU found - Horizon2020
pl: Innowacje w produkcji żywności tradycyjnej – ich znaczenie i możliwość dofinansowania ze środków unijnych – Horyzont 2020
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
522 Polish Innovative storage technologies for fruits
pl: Innowacyjne technologie przechowywania owoców
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
523 Polish Innovative storage technologies of vegetables.
pl: Innowacyjne technologie przechowywania warzyw.
 • Vegetables
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
524 Polish Integrated disease control in vegetable production.
pl: Integrowana ochrona roślin warzywnych przed chorobami.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
525 Polish Integrated pest control in vegetable production
pl: Integrowana ochrona roślin warzywnych przed szkodnikami.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
526 Polish Irrigation systems of vegetable crops
pl: Systemy nawadniania upraw warzywnych
 • Vegetables
 • Primary production
PDF file
527 Polish Juices and clarified nectars - definition and production technology - how to fulfill the requirements for the composition and authenticity
pl: Soki i nektary klarowane – definicja i technologia produkcji – jak spełnić wymagania dotyczące składu i autentyczności
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
528 Polish Legal conditions of production of organic raw materials and farm certification process
pl: Uwarunkowania prawne produkcji surowców ekologicznych i proces certyfikacji gospodarstwa
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
529 Polish Legal regulations concerning regional and traditional food
pl: Regulacje prawne dotyczące żywności regionalnej i tradycyjnej
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
530 Polish Legislation issues of drug usage in EU and Poland
pl: Prawne aspekty stosowania substancji leczniczych u ryb w UE i w Polsce
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
531 Polish Machinery and equipment in a small fish processing
pl: Maszyny i urządzenia w małym przetwórstwie ryb
 • Fish
 • Processing
PDF file
532 Polish Manufacturing of apples and pears natural juices - the most common mistakes and problems
pl: Produkcja soków naturalnych z jabłek i gruszek – najczęściej współcześnie popełniane błędy i problemy
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
533 Polish Marginal, localised and restricted activity – small processing plant
pl: Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona – uruchomienie małej przetwórni
 • Fish
 • Processing
 • Marketing
PDF file
534 Polish Mark of rural tourism product
pl: Marka wiejskiego produktu turystycznego
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
eBook
535 Polish Market research methodology, the flow of information to food producers, comunication
pl: Metodyka badania rynku, przepływ informacji do producentów żywności, komunikacja
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Marketing
PDF file
536 Polish Marketing of agricultural products
pl: Marketing produktów rolniczych
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
PDF file
537 Polish Merry berries for health. Berry fruits and their seeds as a rich source of polyphenols and polyunsaturated fatty acids
pl: Owoce jagodowe jako zrodlo polifenoli i wielonienasyconych kwasów tluszczowych
 • Fruits
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
538 Polish Methods of increasing the durability of vegetables during their storage and market distribution
pl: Metody zwiększania trwałości warzyw podczas ich przechowywania i obrotu towarowego
 • Vegetables
 • Processing
 • Labelling
 • Marketing
PDF file
539 Polish Methods of postharvest treatment and storage of broccoli and asparagus
pl: Metody traktowania pozbiorczego i pzrechowywania brokułów i szparagów
 • Vegetables
 • Primary production
 • Processing
Web page
540 Polish Methods of vegetable protection from weeds.
pl: Metody ochrony warzyw przed chwastami.
 • Vegetables
 • Primary production
PDF file
541 Polish Microbiological hazards in fruits processing
pl: Zagrożenia mikrobiologiczne w przetwórstwie owocowym
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
542 Polish Minimally processed vegetables - innovations in traditional food
pl: Warzywa minimalnie przetworzone - innowacyjny rodzaj żywności
 • Vegetables
 • Entrepreneurship
 • Processing
PDF file
543 Polish Modifications of traditional water management systems in the production of fish and fish rearing technology innovation
pl: Modyfikacje tradycyjnych systemów gospodarki wodą w produkcji ryb oraz innowacje w technologii chowu ryb
 • Fish
 • Primary production
PDF file
544 Polish Monitoring of pesticide residues in vegetable crops
pl: Monitoring pozostałości środków ochrony roślin
 • Vegetables
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
545 Polish Mycotoxins in fish feeds
pl: Miko-toksyny w paszach dla ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
546 Polish Network for Innovation in agriculture and rural areas as a way to improve the utilization of research results in agriculture
pl: Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich jako kierunek poprawy wykorzystania wyników badań naukowych w rolnictwie
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
547 Polish New opportunities in the traditional fish production
pl: Nowe możliwości w tradycyjnej gospodarce rybackiej
 • Fish
 • Primary production
Video
548 Polish New storage technologies of pome fruits
pl: Nowe technologie przechowywania owoców ziarnkowych
 • Fruits
 • Quality & Safety
PDF file
549 Polish New storage technologies of soft fruits
pl: Nowe technologie przechowywania owoców miękkich
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
550 Polish New trends in fish feeds production
pl: Nowe trendy w produkcji pasz dla ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
551 Polish Nutritional properties of freshwater fish as an argument in the promotion of fish products. Marketing and promotion of fish products
pl: Właściwości żywieniowe ryb słodkowodnych jako argument w promocji produktów rybnych. Marketing oraz promocja produktów rybnych
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
552 Polish Operational Programmes of the EU as an instrument to support innovation in fisheries - an overview of the most important achievements
pl: Programy Operacyjne UE jako instrumenty wsparcia innowacji w rybactwie - przegląd najważniejszych osiągnięć
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
553 Polish Overview of potential additional sources of income of the fish farms
pl: Przegląd potencjalnych, dodatkowych, źródeł przychodów gospodarstw rybackich
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Marketing
PDF file
554 Polish Permitted and prohibited drugs for aquaculture
pl: Dozwolone i zakazane preparaty lecznicze w akwakulturze
 • Fruits
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
555 Polish Polyculture as a tool of fishery pond production diversification
pl: Polikultura jako narzędzie dywersyfikacji stawowej produkcji rybackiej
 • Fish
 • Primary production
PDF file
556 Polish Pomegranate as a rish source of antioxidants
pl: Owoc granatu jako bogate źródło antyoksydantów. Radiowa Akademia Nauk
 • Fruits
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
Audio
557 Polish Practical aspects of HACCP implementaion in traditional food production
pl: Praktyczne aspekty wdrażania systemu HACCP w produkcji żywności tradycyjnej
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Quality & Safety
PDF file
558 Polish Practical solving identified problems of fisheries - the importance and functioning of the State Fishery Guard
pl: Praktyczne rozwiązywanie identyfikowanych problemów rybactwa – znaczenie i funkcjonowanie Państwowej Straży Rybackiej
 • Fish
 • Miscellaneous
PDF file
559 Polish Probiotics in fish health management
pl: Probiotyki w profilaktyce chorób ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
560 Polish Problems with pesticide residues in cultivated mushroom production
pl: Problemy z pozostałościami środków ochrony w produkcji grzybów uprawnych.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
561 Polish Processing of apples - truths and myths
pl: Przetwórstwo jabłek – prawdy i mity
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
562 Polish Production of juices and nectars
pl: Produkcja soków i nektarów
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
563 Polish Production of traditional food in Poland with emphasis on products from mushrooms
pl: Produkcja żywności tradycyjnej w Polsce z uwzględnieniem produktów z grzybów
 • Vegetables
 • Primary production
 • Labelling
 • Marketing
PDF file
564 Polish Production of traditional food including products from vegetables and mushrooms
pl: Produkcja żywności tradycyjnej z uwzględnieniem produktów z warzyw i grzybów
 • Vegetables
 • Quality & Safety
 • Marketing
PDF file
565 Polish Protection systems in production of integrated vegetables.
pl: Systemy ochrony roślin warzywnych w produkcji integrowanej.
 • Vegetables
 • Primary production
PDF file
566 Polish Quality aspects in food production derived from fish. The labeling of products
pl: Aspekty jakościowe w produkcji żywności pochodzenia rybnego. Etykietowanie produktów
 • Fish
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
PDF file
567 Polish Quality schemes of the regional and traditional food, in Poland and Europe
pl: Systemy jakości żywności regionalnej i tradycyjnej w Polsce i w Europie
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Miscellaneous
PDF file
568 Polish Quality standards for fruits - requirements and market reality
pl: Standardy jakościowe dla owoców – wymagania i rzeczywistość rynkowa
 • Fruits
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
569 Polish Quality standards for vegetables – requirements and market reality
pl: Standardy jakościowe dla warzyw wymagania i rzeczywistość rynkowa
 • Vegetables
 • Fruits
 • Quality & Safety
 • Marketing
PDF file
570 Polish Rational irrigation of vegetable crops.
pl: Racjonalne nawadnianie upraw warzywnych.
 • Vegetables
 • Primary production
PDF file
571 Polish Requirements for the production of traditional and regional food of non-animal origin
pl: Wymagania dotyczące produkcji żywności tradycyjnej i regionalnej niezwierzęcego pochodzenia
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
572 Polish Safe use of plant protection products in order to mitigate point source contamination
pl: Bezpieczne postępowanie ze środkami ochorny roślin w celu zapobiegania zanieczyszczeniom miejscowym
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
573 Polish Sedation and general anaesthesia in fish farming
pl: Sedacja i znieczulenie ogólne w zabiegach hodowlanych u ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
574 Polish SRIA (Strategic Research & Innovation Agenda) – proposals resulting from needs of SMEs in Polish aquaculture sector
pl: SRIA(Strategic Research & Innovation Agenda) – wnioski dotyczące potrzeb MŚP sektora akwakultury wynikające z realizacji projektu TRAFOON
 • Fish
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
575 Polish Technology of new products from the freshwater fishes
pl: Technologia wytwarzania nowych produktów z ryb słodkowodnych
 • Fish
 • Processing
 • Marketing
PDF file
576 Polish Technology of pond common carp production with high product quality
pl: Technologia produkcji rybackiej a jakość karpia
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
577 Polish Technology of pond common carp production with high product quality
pl: Technologia produkcji rybackiej a jakość karpia
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
578 Polish The "Peaple" is a Decision Support System created within the framework of the FP6 European Integrated Project "ISAFRUIT", with the objective to simulate quality changes of apples and peaches along different supply chains, to meet the demands of consumers
pl: Peaple jest Systemem Wspomagania Decyzji stworzonym w ramach Europejskiego Projektu Zintegrowanego "ISAFRUIT". Celem "Peaple" jest symulowanie zmian jakosci jablek i brzoskwin w trakcie obrotu pozbiorczego, aby umozliwic producentom i dystrybutorom owoców
 • Fruits
 • Quality & Safety
Web page
579 Polish The importance of activities related to the promotion of fish and fisheries to improve the flow of information in the fishery sector
pl: Znaczenie działań związanych z promocją ryb i rybactwa dla poprawy przepływu informacji w sektorze
 • Fish
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
580 Polish The methodology of a new product introduction on the market
pl: Metodologia wprowadzania nowego produktu na rynek
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Marketing
PDF file
581 Polish The planned activities of the Department of Fisheries on the use of research and development in the fisheries sector
pl: Planowane działania Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ dotyczące wykorzystania badań naukowych i prac rozwojowych w sektorze rybackim
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
582 Polish The Polish variety, quality fruit and fertilizing blueberries
pl: O polskich odmianach, jakości owoców i nawożeniu borówek
 • Fruits
 • Primary production
Video
583 Polish The role of soil microorganisms in cultivation of vegetables.
pl: Rola mikroorganizmów glebowych w uprawie warzyw.
 • Vegetables
 • Primary production
PDF file
584 Polish The technology of processing of fruits and vegetables, raw material requirements. Requirements for products from fruits and vegetables
pl: Technologia przetwórstwa owoców i warzyw, wymagania surowcowe. Wymagania dotyczące produktów z owoców i warzyw
 • Vegetables
 • Fruits
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
585 Polish The traditional and regional product as a opportunity for the development of entrepreneurship
pl: Produkt tradycyjny i regionalny szansą na rozwój przedsiębiorczości
 • Vegetables
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
 • Marketing
PDF file
586 Polish The transfer of knowledge for the agri-food sector and the possible directions of improvement
pl: System transferu wiedzy dla sektora rolno-spożywczego i możliwe kierunki jego doskonalenia
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
587 Polish The use of research results into fishery practice - an example of the implementation of the completed project Trafoon
pl: Wykorzystanie wyników badań naukowych w praktyce rybackiej - przykład wdrożenia  zrealizowanego w ramach projektu Trafoon
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Miscellaneous
PDF file
588 Polish The utility of pomgranate powders for food industry
pl: Mozliwosci zastosowania proszków z owoców granatu przez przemysl spozywczy
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
589 Polish Toxicity and residues of triphenylmethane dyes in freshwater fish
pl: Toksyczność i pozostałości barwników trifenylometanowych u ryb słodkowodnych
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
590 Polish Traditional product and local nature production, promotion, brand building, distribution - Compendium of good practices
pl: Produkt tradycyjny i loklany wytwarzanie, promocja, budowanie marki, dystrybucja - Kompendium dobrych praktyk
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
591 Polish Traditional-conventional and integrated methods of vegetable protection from pests
pl: Tradycyjne-konwencjonalne oraz integrowane metody ochrony warzyw przed szkodnikami
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
592 Polish TRAFOON: the network for traditional foods
pl: TRAFOON: Sieć tradycyjnej żywności
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
Video
593 Polish Unconventional directions of use of industrial pome fruits by-products
pl: Niekonwencjonalne kierunki wykorzystania produktów ubocznych przemysłu owocowego – owoce ziarnkowe
 • Fruits
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
594 Polish Unconventional directions of use of industrial soft fruits by-products
pl: Niekonwencjonalne kierunki wykorzystania produktów ubocznych przemysłu owocowego – owoce miękkie
 • Fruits
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
595 Polish Vegetable storage
pl: Przechowalnictwo warzyw.
 • Vegetables
 • Processing
 • Labelling
PDF file
596 Portuguese, International Agro-environmental good practices in olive groves
pt: Práticas agroambientais em olivais
 • Fruits
 • Primary production
 • Miscellaneous
PDF file
597 Portuguese, International Application of new technologies in olive oil production – the EcoPROLIVE project
pt: Aplicação de novas tecnologias na produção de azeite - o projeto EcoPROLIVE
 • Fruits
 • Processing
PDF file
598 Portuguese, International Carbon footprint in olive oil
pt: Pegada carbónica do azeite
 • Fruits
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
599 Portuguese, International Fraud detection in olive virgin oils
pt: Fraude nos azeites virgens
 • Fruits
 • Quality & Safety
 • Labelling
PDF file
600 Portuguese, International Main nutritional imbalances in Portuguese Olive trees
pt: Principais desequilíbrios nutritivos observados em olivais portugueses
 • Fruits
 • Primary production
PDF file

Pages