Information

Sector(s)
Categories
Type
# Title Sector(s) Category/-ies Type
1 Czech Adaptation and juvenile rearing of pikeperch (Sander lucioperca L.) in the recirculation aquaculture system (RAS)
cs: Adaptace a chov juvenilních ryb candáta obecného (Sander lucioperca L.) v recirkulačním akvakulturním systému (RAS)
 • Fish
 • Primary production
eBook
2 Czech Air in the water as the cause of mortality of fish
cs: Zavzdušněná voda jako příčina úhynu ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
3 Czech Appropriate fish species used in intensive aquaculture
cs: Vhodné druhy ryb využívané v intenzivní akvakultuře
 • Fish
 • Primary production
PDF file
4 Czech Aquaponic systems - intensive fish culture Connected with plant cultivation
cs: Akvaponické systémy - Intenzivní chov ryb spojený s pěstováním rostlin
 • Fish
 • Vegetables
 • Primary production
 • Miscellaneous
PDF file
5 Czech Bacterial infections in our fish farms and their laboratory diagnostics
cs: Bakteriální infekce v našich intenzivních chovech ryb a jejich laboratorní diagnostika
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
6 Czech Bacterial infections in our fish farms and their laboratory diagnostics
cs: Bakteriální infekce v našich intenzivních chovech ryb a jejich laboratorní diagnostika
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
7 Czech Balancing production of pikeperch fry (Sander lucioperca) achieved its breed innovation
cs: Vyrovnaná produkce plůdku candáta obecného (Sander lucioperca) dosažená inovací jeho chovu
 • Fish
 • Primary production
PDF file
8 Czech Burbot – a prospective species for aquaculture
cs: Mník jednovousý - potenciální druh pro akvakulturu
 • Fish
 • Primary production
PDF file
9 Czech Cases of fish mortality as a result of changes in water and food quality
cs: Případy poškození ryb v důsledku změny kvality vody a krmiva
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
10 Czech Comparison of survival, growth rate and overall breeding of grass carp (Ctenopharyngodon idella) juveniles in pond and RAS during winter time
cs: Porovnání přežití, růstu a celkové efektivity chovu u juvenilních ryb amura bílého (Ctenopharyngodon idella) v průběhu přezimování v rybnících a RAS
 • Fish
 • Primary production
PDF file
11 Czech Detections of viruses in cyprinid fish in CR
cs: Záchyty virů u kaprovitých ryb v ČR
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
12 Czech Detections of viruses in cyprinid fish in CR
cs: Záchyty virů u kaprovitých ryb v ČR
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
13 Czech Development of technologies to increase the content of omega - 3 fatty acids in common carp (so called omega3capr)
cs: Vývoj technologie pro produkci tržního kapra s vyšším obsahem omega 3 mastných kyselin (tzv. Omega3kapra)
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
14 Czech Development of technology for adaptation of pike larvae on pelleted feed and intensive farming in RAS
cs: Vývoj technologie adaptace larev štiky obecné na peletované krmivo a intenzivní chov v RAS
 • Fish
 • Primary production
PDF file
15 Czech Diversification of Czech fish production through the controlled reproduction and culture of juvenile Northern pike
cs: Diverzifikace produkce ryb v ČR díky kontrolované reprodukci a produkci juvenilních ryb u štiky obecné
 • Fish
 • Primary production
PDF file
16 Czech Diversification of Czech fish production through the introduction of Arctic char into the Czech Republic
cs: Diverzifikace produkce ryb v ČR díky zavedení chovu arktického sivena.
 • Fish
 • Primary production
PDF file
17 Czech Effects of processing on nutritional value of fish products
cs: Vliv zpracování na nutriční hodnotu rybích výrobků
 • Fish
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
18 Czech Environmental quality and natural food exploitation at feeding sites of a carp pond
cs: Kvalita prostředí a využití přirozených potravních zdrojů na krmných místech kaprového rybníka
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
19 Czech Experience with pilot recirculation aquaculture systém in the company Agrico Ltd.
cs: Zkušenosti s pilotním recirkulačním systémem ve firmě Agrico s.r.o
 • Fish
 • Primary production
PDF file
20 Czech Fillet and proccesing of carp
cs: Jak vyfiletovat a zpracovat kapra
 • Fish
 • Processing
Video
21 Czech First experience with the application of autogenous vaccine against furunculosis
cs: První zkušenosti s aplikací autogenní vakcíny proti furunkulóze v chovu lososovitých ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
22 Czech First experience with the application of autogenous vaccine against furunculosis
cs: První zkušenosti s aplikací autogenní vakcíny proti furunkulóze v chovu lososovitých ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
23 Czech Fish and human health
cs: Ryby a lidské zdraví
 • Fish
 • Miscellaneous
PDF file
24 Czech Increasing production of rainbow trout through the use of allfemale populations
cs: Využití celosamičích populací pstruha duhového v chovech ryb s cílem zvýšit jeho primární produkci
 • Fish
 • Primary production
PDF file
25 Czech Introduction to intensive culture of fish include Czech Republic
cs: Úvod do intenzivního chovu ryb včetně přehledu RAS v České republice
 • Fish
 • Primary production
PDF file
26 Czech Koi herpesvirus (CyHV-3) in an experimental conditions
cs: Koi herpesvirus (CyHV-3) v experimentálních podmínkách
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
27 Czech Koi herpesvirus (CyHV-3) in an experimental conditions
cs: Koi herpesvirus (CyHV-3) v experimentálních podmínkách
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
28 Czech Makro – market with fish
cs: Makro – obchod s rybami
 • Fish
 • Primary production
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
29 Czech Methods and approaches used in intensive aquaculture
cs: Metody a postupy využívané v intenzivní akvakultuře
 • Fish
 • Primary production
PDF file
30 Czech Modifications of supplementary feed for carp pond production and their impact on water quality
cs: Úpravy doplňkových krmiv pro chov kapra v rybnících a jejich vliv na kvalitu vody
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
31 Czech Omega3acid carp
cs: Omega 3M
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
Web page
32 Czech Optimization of controlled cultured conditions in pikeperch to maximize the nutritional and organoleptic properties in pikeperch meat
cs: Optimalizace kontrolovaných podmínek chovu k produkci candáta s lepšími nutri?ními a organoleptickými vlastnostmi masa
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
33 Czech Postmortal changes in fish flesh and the possibility of prolonging its freshness
cs: Postmortální změny v rybím mase a možnosti prodloužení čerstvosti
 • Fish
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
34 Czech Potential use of burbot (Lota lota L.) in intensive aquaculture
cs: Potencionální využití mníka jednovousého (Lota lota L.) v intenzivní akvakultuře
 • Fish
 • Primary production
PDF file
35 Czech Production of stocking material of pikeperch designed for future culture under recirculation system with using of pond and intensive aquaculture
cs: Produkce násadové materiálu candáta určeného pro další chov v recirkulčním zařízení pomocí kombinace rybničníh a intenzivní akvakultury
 • Fish
 • Primary production
PDF file
36 Czech Production of zander juveniles by combination of pond and intensive culture for its subsequent intensive
cs: Produkce juvenilních ryb candáta obecného kombinací rybničního a intenzivního chovu pro jeho následnou intenzivní akvakulturu a kontinuální produkci tržních ryb.
 • Fish
 • Primary production
PDF file
37 Czech Proliferative kidney disease (PKD) in intensive aquaculture
cs: Proliferativní onemocnění ledvin (PKD) v intenzivní akvakultuře
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
38 Czech Reduction of losses in the handling with zander (Sander lucioperca) broodstock
cs: Snížení ztrát při manipulaci s generačními rybami candáta obecného (Sander lucioperca)
 • Fish
 • Primary production
PDF file
39 Czech Reproduction and rearing of fingerlings pike (Esox lucius L.)
cs: Reprodukce a odchov rychleného plůdku štiky obecné (Esox lucius L.)
 • Fish
 • Primary production
eBook
40 Czech Rupin Special
cs: Rupin Speciál
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
41 Czech Spawning procedures and advantages of hormonal treatment of spawners in semi-artificial spawning of zander
cs: Jednotlivé způsoby výtěru a výhody hormonálního ošetření generačních ryb v rámci poloumělého výtěru u candáta obecného
 • Fish
 • Primary production
PDF file
42 Czech Starting of the biofilters at Danish type cold water RAS
cs: Nabíhání filtrů na studenovodním RAS dánského typu
 • Fish
 • Primary production
PDF file
43 Czech Sturgeon friendly caviar
cs: Sturgeon friendly caviar
 • Fish
 • Processing
PDF file
44 Czech Succession in newly constructed reservoirs
cs: Sukcese nově založených nádrží
 • Fish
 • Primary production
PDF file
45 Czech Testing of performance of African sharp-tooth catfish (Clarias gariepinus Burchell) feeds
cs: Testování produkční účinnosti krmiv pro keříčkovce červenolemmého (Clarias gariepinus Burchell)
 • Fish
 • Primary production
PDF file
46 Czech The comparison of efficiency of intensive and pond culture of grass carp juveniles during the winter season
cs: Porovnání efektivity intenzivního a rybničního chovu juvenilních ryb amura bílého v zimním období
 • Fish
 • Primary production
PDF file
47 Czech The introduction of an intense and fully controlled production market perch in aquaculture production in the Czech Republic
cs: Zavedení intenzivní a plně kontrolované produkce tržního okouna říčního v produkčním chovu ryb v ČR
 • Fish
 • Primary production
PDF file
48 Czech The recirculating aquaculture systém of Danish type for intensive farming of salmonids
cs: Recirkulační systém "dánského typu" pro intenzivní chov lososovitých ryb
 • Fish
 • Primary production
PDF file
49 Czech The use od South-Bohemian ponds for recreational purposes
cs: Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
50 Czech The use of extruded and thermally modified feeds in pond aquaculture
cs: Využití extrudovaných a tepelně upravených krmiv v rybniční akvakultuře
 • Fish
 • Primary production
PDF file
51 Czech The verification of the production market pikeperch in terms of recirculation system
cs: Ověření technologie produkce tržního candáta obecného v podmínkách recirkulačního systému
 • Fish
 • Primary production
PDF file
52 Czech The verification technology to guarantee the quality and balanced production of stock-fish of pike
cs: Ověření technologie zaručující kvalitní a vyrovnanou produkci násadového materiálu štiky obecné
 • Fish
 • Primary production
PDF file
53 Czech Treatment of the infection of Diplostomum spathaceum in grass carp (Ctenopharyngodon idella)
cs: Léčba infekce Diplostomum spathaceum u amura bílého (Ctenopharyngodon idella)
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
54 Czech Treatment options in fish culture
cs: Možnosti léčby v chovech ryb v ČR
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
55 Czech Verification of technology to produce quality perch fry destined for further intensive farming
cs: Ověření technologie k produkci kvalitního rychleného plůdku okouna říčního určeného k dalšímu intenzivnímu chovu
 • Fish
 • Primary production
PDF file
56 German Ancient Grains and Pseudocereals: a popular Alternative to classic Cereals
de: Urgetreide und Pseudogetreide: Beliebte Alternativen zu klassischem Getreide
 • Grains
 • Primary production
 • Miscellaneous
Web page
57 German Apricot. The jewel of the Valaisan orchard
de: Die aprikose: flaggschiff des walliser obstbauss
 • Fruits
 • Primary production
Video
58 German Aronia - small berry with a big impact
de: Aronia – Kleine Beere mit grosser Wirkung
 • Fruits
 • Primary production
Video
59 German Button mushrooms
de: Wauwiler Champignons AG
 • Vegetables
 • Primary production
Video
60 German Cabbage – enjoyment all year
de: Kohlgemüse – das ganze Jahr über ein Genuss
 • Vegetables
 • Primary production
 • Miscellaneous
Web page
61 German Comparision of different devices for cutting bones in the processing of various fish species
de: Comparision of different devices for cutting bones in the processing of various fish species
 • Fish
 • Primary production
 • Processing
PDF file
62 German Contribution of innovative packaging to increase/obtain the quality of products
de: Beitrag von innovativen Verpackungen zur Steigerung/Erhalt der Qualität der Produkte
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
63 German German bakery landscape
de: Deutsche Bäckerei-Landschaft
 • Grains
 • Primary production
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
64 German Gluten free cereals und challenges for their marketing
de: Glutenfreie Getreidesorten und Anforderung an deren Vermarktung
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Marketing
PDF file
65 German Greying of sauerkraut
de: Verfärbungen von Sauerkraut
 • Vegetables
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
66 German Growing mushrooms from coffee waste
de: Pilze auf Kaffeesatz
 • Vegetables
 • Primary production
Video
67 German Innovation in the mushroom industry
de: Innovationen inder Pilz Sektor
 • Vegetables
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Labelling
PDF file
68 German Introduction into the topic ancient grain
de: Einführung in das Thema “Urgetreide” (Bedeutung (gesundheitlich, ökologisch, wirtschaftlich) und Herausforderungen (Anbau, Verarbeitung, Marketing) für (Baden-)Württemberg)
 • Grains
 • Primary production
PDF file
69 German Introduction into the world of ancient grains
de: Einführung in die Welt der alten Getreidesorten
 • Grains
 • Primary production
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
70 German Introduction to fish farm company Anapartner Ltd.
de: FTN AquaArt AG - Vom Ei bis zum Filet wir begleiten sie…
 • Fish
 • Primary production
PDF file
71 German Marketing of fish products in Austria
de: Vermarktung von Fischprodukten in Österreich
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Marketing
PDF file
72 German New trends in carp marketing using protected geographic indications in Bavaria
de: New trends in carp marketing using protected geographic indications in Bavaria
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Marketing
PDF file
73 German Olives – multivarious relish
de: Oliven - vielfältiger Genuss
 • Fruits
 • Primary production
 • Miscellaneous
Web page
74 German Oyster mushrooms
de: Austernpilze
 • Vegetables
 • Primary production
Video
75 German Practical experiences of the marketing of ancient grain products
de: Erfahrungsberichte über die Vermarktung der Produkte aus Urgetreide
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Marketing
PDF file
76 German Presentation of Bäckerei Metzler with Lacon Marketing
de: Vorstellung der Bäckerei Metzler mit Lacon Marketing
 • Grains
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
77 German Presentation of Böcker Sauerteig
de: Vorstellung der Bäckerei Böcker Sauerteig
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
78 German Presentation of Königsbäck bakery
de: Vorstellung der Bäckerei Königsbäck
 • Grains
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
79 German Presentation of Lacon Marketing
de: Unternehmensvorstellung Lacon Marketing
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
80 German Presentation of the Dutch Bakery Center
de: Niederländische Backzentrum
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
81 German Presentation of the Dutch oat chain
de: Vorstellung des holländischen glutenfreien Hafernetzwerkes
 • Grains
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
82 German Strawberries varietal trials
de: Sortenversuche Erdbeeren 2014
 • Fruits
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
83 German The enemy in my belly : lactose , gluten & Co.
de: Der Feind in meinem Bauch: Laktose, Gluten & Co.
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
Video
84 German TRADEIT Project- Traditional Food, Entrepreneurship, Innovation and Technology Transfe
de: TRADEIT Projekt- Traditionelle Lebensmittel, Unternehmertum, Innovation und Technologie-Transfer
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
85 German Tradition and Innovation in baking industry – Inconsistent or future-oriented?
de: Tradition und Innovation im Backgewerbe – ein Widerspruch oder die Zukunft?
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Processing
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
86 German Updated strategy to treat Drosophila suzukii in berries
de: Drosophila suzukii Strategie 2015 für die Beerenkulturen
 • Fruits
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
87 German Vital and Dried mushrooms
de: Vitalpilze und getrocknete Pilze von Pilze Wohlrab
 • Vegetables
 • Processing
Video
88 German Vital mushrooms
de: VitalpilzeSalzburg
 • Vegetables
 • Processing
Video
89 German Vital mushrooms and allergies
de: Vitalpilze für Allergien
 • Vegetables
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
Video
90 German What is already possible in today’s baking industry according to health claims and how do I market it?
de: Was ist heute schon mit Gesundheitsaussagen im Backgewerbe möglich und wie vermarkte ich das?
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Marketing
PDF file
91 Greek Growing mushrooms with... coffee grounds
el: Παράγοντας μανιτάρια από χρησιμοποιημένους κόκκους καφέ
 • Vegetables
 • Primary production
Video
92 Greek Zante currant: Black Corinth, Greek, and valuable
el: Κορινθιακή σταφίδα: Μαύρη, ελληνική και πολύτιμη
 • Fruits
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
Web page
93 English Final Report Summary - PROBIOLIVES (Table olive fermentation with selected strains of probiotic lactic acid bacteria. Towards a new functional food)
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
Web page
94 English (Bio)enriched foods in Mediterranean diet: A challenge for whom?
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
95 English A networking presentation on ISEKI Food Association and FooD-STA project
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
96 English A novel methodology to detect extra virgin olive oil adulteration with olive oils of lower quality and seed oils, including hazelnut oil and refined (deodorised) olive oils
 • Fruits
 • Quality & Safety
Web page
97 English An EU funded project (MILDDRY) is aiming to deliver an alternative technology for the dehydration of heat sensitive food through variable frequency microwave and vacuum drying
 • Fruits
 • Processing
Web page
98 English An extension of between three to five days for fresh cut fruit is the focus of an EU project (EASYFRUIT)
 • Fruits
 • Quality & Safety
Web page
99 English An overview of safety concerns: from the fish feed to the fish on a plate
 • Fish
 • Quality & Safety
PDF file
100 English Application of buckwheat in bakery and pastry from a Slovak perspective
 • Grains
 • Processing
PDF file

Pages