Information: pl

Sector(s)
Categories
Type
# Title Sector(s) Category/-ies Type
1 Polish Eco-marketing - traditional, regional and local products
pl: Eko-marketing - produkty tradycyjne, regionalne i lokalne
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
2 Polish Identification of the expectations and innovative needs of fishery sector
pl: Identyfikacja oczekiwań oraz potrzeb innowacyjnych sektora rybackiego
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Miscellaneous
PDF file
3 Polish Innovations in traditional food production - their importance and possibility for financing with EU found - Horizon2020
pl: Innowacje w produkcji żywności tradycyjnej – ich znaczenie i możliwość dofinansowania ze środków unijnych – Horyzont 2020
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
4 Polish Legal conditions of production of organic raw materials and farm certification process
pl: Uwarunkowania prawne produkcji surowców ekologicznych i proces certyfikacji gospodarstwa
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
5 Polish Legal regulations concerning regional and traditional food
pl: Regulacje prawne dotyczące żywności regionalnej i tradycyjnej
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
6 Polish Legislation issues of drug usage in EU and Poland
pl: Prawne aspekty stosowania substancji leczniczych u ryb w UE i w Polsce
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
7 Polish Mark of rural tourism product
pl: Marka wiejskiego produktu turystycznego
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
eBook
8 Polish Network for Innovation in agriculture and rural areas as a way to improve the utilization of research results in agriculture
pl: Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich jako kierunek poprawy wykorzystania wyników badań naukowych w rolnictwie
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
9 Polish Nutritional properties of freshwater fish as an argument in the promotion of fish products. Marketing and promotion of fish products
pl: Właściwości żywieniowe ryb słodkowodnych jako argument w promocji produktów rybnych. Marketing oraz promocja produktów rybnych
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
10 Polish Operational Programmes of the EU as an instrument to support innovation in fisheries - an overview of the most important achievements
pl: Programy Operacyjne UE jako instrumenty wsparcia innowacji w rybactwie - przegląd najważniejszych osiągnięć
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
11 Polish Quality schemes of the regional and traditional food, in Poland and Europe
pl: Systemy jakości żywności regionalnej i tradycyjnej w Polsce i w Europie
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Miscellaneous
PDF file
12 Polish The planned activities of the Department of Fisheries on the use of research and development in the fisheries sector
pl: Planowane działania Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ dotyczące wykorzystania badań naukowych i prac rozwojowych w sektorze rybackim
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
13 Polish The transfer of knowledge for the agri-food sector and the possible directions of improvement
pl: System transferu wiedzy dla sektora rolno-spożywczego i możliwe kierunki jego doskonalenia
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
14 Polish The use of research results into fishery practice - an example of the implementation of the completed project Trafoon
pl: Wykorzystanie wyników badań naukowych w praktyce rybackiej - przykład wdrożenia  zrealizowanego w ramach projektu Trafoon
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Miscellaneous
PDF file
15 Polish Traditional product and local nature production, promotion, brand building, distribution - Compendium of good practices
pl: Produkt tradycyjny i loklany wytwarzanie, promocja, budowanie marki, dystrybucja - Kompendium dobrych praktyk
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
16 Polish TRAFOON: the network for traditional foods
pl: TRAFOON: Sieć tradycyjnej żywności
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
Video