Information: pl

Sector(s)
Categories
Type
# Title Sector(s) Category/-ies Type
1 Polish Bacterial diseases of farmed fish recorded in Poland. Effectiveness and safety of antibiotic therapy in fish
pl: Choroby bakteryjne ryb hodowlanych notowane w Polsce. Efektywność i bezpieczeństwo stosowania antybiotykoterapii u ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
2 Polish Chemotherapeutics in control of fish diseases - legislation, availability, residues monitoring
pl: Chemioterapeutyki w leczeniu ryb - ustawodawstwo, dostępność, monitoring pozostałości
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
3 Polish Disinfection methods in fish farming. Control of fish ectoparasites
pl: Metody dezynfekcji w hodowli ryb. Zwalczanie ektopasożytów ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
4 Polish Factors affecting the fish welfare and their impact on product quality parameters
pl: Czynniki kształtujące dobrostan ryb oraz ich wpływ na parametry jakościowe produktu
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
5 Polish Food quality and safety - control systems and certification
pl: Jakość i bezpieczeństwo żywności – systemy kontroli i certyfikacji
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
PDF file
6 Polish Heavy metals in freshwater fish consumed in Poland and European Union
pl: Metale ciężkie w tkankach ryb słodkowodnych konsumowanych w Polsce i UE
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
7 Polish Hormonal drugs for stimulation of fish breeding – current law status
pl: Preparaty hormonalne w stymulacji rozrodu ryb – aktualny status prawny
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
8 Polish Immunostimulation and vaccination in prophylaxis of fish diseases in fish
pl: Immunostymulacja i szczepienia w profilaktyce chorób ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
9 Polish Importance of food safety issues nowadays: case of aquaculture products supply chain
pl: Znaczenie bezpieczeństwa żywności na przykładzie łańcucha dostaw produktów akwakultury
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
10 Polish Improving the feed formulas in order to improve the feeding efficiency and quality of fish meat
pl: Doskonalenie receptur pasz celem poprawy efektywności żywienia i jakości mięsa ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
11 Polish Legislation issues of drug usage in EU and Poland
pl: Prawne aspekty stosowania substancji leczniczych u ryb w UE i w Polsce
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
12 Polish Mycotoxins in fish feeds
pl: Miko-toksyny w paszach dla ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
13 Polish New trends in fish feeds production
pl: Nowe trendy w produkcji pasz dla ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
14 Polish Practical aspects of HACCP implementaion in traditional food production
pl: Praktyczne aspekty wdrażania systemu HACCP w produkcji żywności tradycyjnej
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Quality & Safety
PDF file
15 Polish Probiotics in fish health management
pl: Probiotyki w profilaktyce chorób ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
16 Polish Quality aspects in food production derived from fish. The labeling of products
pl: Aspekty jakościowe w produkcji żywności pochodzenia rybnego. Etykietowanie produktów
 • Fish
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
PDF file
17 Polish Quality schemes of the regional and traditional food, in Poland and Europe
pl: Systemy jakości żywności regionalnej i tradycyjnej w Polsce i w Europie
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Miscellaneous
PDF file
18 Polish Requirements for the production of traditional and regional food of non-animal origin
pl: Wymagania dotyczące produkcji żywności tradycyjnej i regionalnej niezwierzęcego pochodzenia
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
19 Polish Sedation and general anaesthesia in fish farming
pl: Sedacja i znieczulenie ogólne w zabiegach hodowlanych u ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
20 Polish SRIA (Strategic Research & Innovation Agenda) – proposals resulting from needs of SMEs in Polish aquaculture sector
pl: SRIA(Strategic Research & Innovation Agenda) – wnioski dotyczące potrzeb MŚP sektora akwakultury wynikające z realizacji projektu TRAFOON
 • Fish
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
21 Polish Technology of pond common carp production with high product quality
pl: Technologia produkcji rybackiej a jakość karpia
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
22 Polish Technology of pond common carp production with high product quality
pl: Technologia produkcji rybackiej a jakość karpia
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
23 Polish Toxicity and residues of triphenylmethane dyes in freshwater fish
pl: Toksyczność i pozostałości barwników trifenylometanowych u ryb słodkowodnych
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
24 Polish Traditional product and local nature production, promotion, brand building, distribution - Compendium of good practices
pl: Produkt tradycyjny i loklany wytwarzanie, promocja, budowanie marki, dystrybucja - Kompendium dobrych praktyk
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
25 Polish TRAFOON: the network for traditional foods
pl: TRAFOON: Sieć tradycyjnej żywności
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
Video