Information: pl

Sector(s)
Categories
Type
# Title Sector(s) Category/-ies Type
1 Polish Additional sources of income for the fish farms
pl: Dodatkowe źródła przychodów gospodarstw rybackich
 • Fish
 • Primary production
 • Marketing
PDF file
2 Polish An attempt to estimate cormorant pressure on ponds in the LGR "Opolszczyzna" and LGR "Żabi kraj"
pl: Próba oszacowania presji kormorana czarnego Phalacrocorax carbo (L. 1758) na ichtiofaunę wód na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”
 • Fish
 • Primary production
 • Miscellaneous
PDF file
3 Polish Bacterial diseases of farmed fish recorded in Poland. Effectiveness and safety of antibiotic therapy in fish
pl: Choroby bakteryjne ryb hodowlanych notowane w Polsce. Efektywność i bezpieczeństwo stosowania antybiotykoterapii u ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
4 Polish Chemotherapeutics in control of fish diseases - legislation, availability, residues monitoring
pl: Chemioterapeutyki w leczeniu ryb - ustawodawstwo, dostępność, monitoring pozostałości
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
5 Polish Cormorant in the context of sustainable fisheries and aquaculture
pl: Kormoran w aspekcie zrównoważonej gospodarki rybackiej
 • Fish
 • Primary production
 • Miscellaneous
PDF file
6 Polish Disinfection methods in fish farming. Control of fish ectoparasites
pl: Metody dezynfekcji w hodowli ryb. Zwalczanie ektopasożytów ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
7 Polish Document "Strategy carp 2020” is an attempt to identify the most important problems of traditional pond carp production in Poland and attempt to forecasting the direction of changes in the coming years
pl: Opracowanie „Strategia Karp 2020” stanowi próbe identyfikacji najistotniejszych problemów tradycyjnej stawowej produkcji karpia w Polsce oraz próbe prognozowania kierunków zmian w najblizszych latach
 • Fish
 • Primary production
eBook
8 Polish Factors affecting the fish welfare and their impact on product quality parameters
pl: Czynniki kształtujące dobrostan ryb oraz ich wpływ na parametry jakościowe produktu
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
9 Polish Heavy metals in freshwater fish consumed in Poland and European Union
pl: Metale ciężkie w tkankach ryb słodkowodnych konsumowanych w Polsce i UE
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
10 Polish Hormonal drugs for stimulation of fish breeding – current law status
pl: Preparaty hormonalne w stymulacji rozrodu ryb – aktualny status prawny
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
11 Polish Identification of the expectations and innovative needs of fishery sector
pl: Identyfikacja oczekiwań oraz potrzeb innowacyjnych sektora rybackiego
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Miscellaneous
PDF file
12 Polish Immunostimulation and vaccination in prophylaxis of fish diseases in fish
pl: Immunostymulacja i szczepienia w profilaktyce chorób ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
13 Polish Importance of food safety issues nowadays: case of aquaculture products supply chain
pl: Znaczenie bezpieczeństwa żywności na przykładzie łańcucha dostaw produktów akwakultury
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
14 Polish Improving the feed formulas in order to improve the feeding efficiency and quality of fish meat
pl: Doskonalenie receptur pasz celem poprawy efektywności żywienia i jakości mięsa ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
15 Polish Legislation issues of drug usage in EU and Poland
pl: Prawne aspekty stosowania substancji leczniczych u ryb w UE i w Polsce
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
16 Polish Modifications of traditional water management systems in the production of fish and fish rearing technology innovation
pl: Modyfikacje tradycyjnych systemów gospodarki wodą w produkcji ryb oraz innowacje w technologii chowu ryb
 • Fish
 • Primary production
PDF file
17 Polish Mycotoxins in fish feeds
pl: Miko-toksyny w paszach dla ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
18 Polish New opportunities in the traditional fish production
pl: Nowe możliwości w tradycyjnej gospodarce rybackiej
 • Fish
 • Primary production
Video
19 Polish New trends in fish feeds production
pl: Nowe trendy w produkcji pasz dla ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
20 Polish Overview of potential additional sources of income of the fish farms
pl: Przegląd potencjalnych, dodatkowych, źródeł przychodów gospodarstw rybackich
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Marketing
PDF file
21 Polish Polyculture as a tool of fishery pond production diversification
pl: Polikultura jako narzędzie dywersyfikacji stawowej produkcji rybackiej
 • Fish
 • Primary production
PDF file
22 Polish Probiotics in fish health management
pl: Probiotyki w profilaktyce chorób ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
23 Polish Sedation and general anaesthesia in fish farming
pl: Sedacja i znieczulenie ogólne w zabiegach hodowlanych u ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
24 Polish SRIA (Strategic Research & Innovation Agenda) – proposals resulting from needs of SMEs in Polish aquaculture sector
pl: SRIA(Strategic Research & Innovation Agenda) – wnioski dotyczące potrzeb MŚP sektora akwakultury wynikające z realizacji projektu TRAFOON
 • Fish
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
25 Polish Technology of pond common carp production with high product quality
pl: Technologia produkcji rybackiej a jakość karpia
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
26 Polish Technology of pond common carp production with high product quality
pl: Technologia produkcji rybackiej a jakość karpia
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
27 Polish The use of research results into fishery practice - an example of the implementation of the completed project Trafoon
pl: Wykorzystanie wyników badań naukowych w praktyce rybackiej - przykład wdrożenia  zrealizowanego w ramach projektu Trafoon
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Miscellaneous
PDF file
28 Polish Toxicity and residues of triphenylmethane dyes in freshwater fish
pl: Toksyczność i pozostałości barwników trifenylometanowych u ryb słodkowodnych
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
29 Polish Traditional product and local nature production, promotion, brand building, distribution - Compendium of good practices
pl: Produkt tradycyjny i loklany wytwarzanie, promocja, budowanie marki, dystrybucja - Kompendium dobrych praktyk
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
30 Polish TRAFOON: the network for traditional foods
pl: TRAFOON: Sieć tradycyjnej żywności
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
Video