Information: cs

Sector(s)
Categories
Type
# Title Sector(s) Category/-ies Type
1 Czech Adaptation and juvenile rearing of pikeperch (Sander lucioperca L.) in the recirculation aquaculture system (RAS)
cs: Adaptace a chov juvenilních ryb candáta obecného (Sander lucioperca L.) v recirkulačním akvakulturním systému (RAS)
 • Fish
 • Primary production
eBook
2 Czech Air in the water as the cause of mortality of fish
cs: Zavzdušněná voda jako příčina úhynu ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
3 Czech Appropriate fish species used in intensive aquaculture
cs: Vhodné druhy ryb využívané v intenzivní akvakultuře
 • Fish
 • Primary production
PDF file
4 Czech Aquaponic systems - intensive fish culture Connected with plant cultivation
cs: Akvaponické systémy - Intenzivní chov ryb spojený s pěstováním rostlin
 • Fish
 • Vegetables
 • Primary production
 • Miscellaneous
PDF file
5 Czech Bacterial infections in our fish farms and their laboratory diagnostics
cs: Bakteriální infekce v našich intenzivních chovech ryb a jejich laboratorní diagnostika
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
6 Czech Bacterial infections in our fish farms and their laboratory diagnostics
cs: Bakteriální infekce v našich intenzivních chovech ryb a jejich laboratorní diagnostika
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
7 Czech Balancing production of pikeperch fry (Sander lucioperca) achieved its breed innovation
cs: Vyrovnaná produkce plůdku candáta obecného (Sander lucioperca) dosažená inovací jeho chovu
 • Fish
 • Primary production
PDF file
8 Czech Burbot – a prospective species for aquaculture
cs: Mník jednovousý - potenciální druh pro akvakulturu
 • Fish
 • Primary production
PDF file
9 Czech Cases of fish mortality as a result of changes in water and food quality
cs: Případy poškození ryb v důsledku změny kvality vody a krmiva
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
10 Czech Comparison of survival, growth rate and overall breeding of grass carp (Ctenopharyngodon idella) juveniles in pond and RAS during winter time
cs: Porovnání přežití, růstu a celkové efektivity chovu u juvenilních ryb amura bílého (Ctenopharyngodon idella) v průběhu přezimování v rybnících a RAS
 • Fish
 • Primary production
PDF file
11 Czech Detections of viruses in cyprinid fish in CR
cs: Záchyty virů u kaprovitých ryb v ČR
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
12 Czech Detections of viruses in cyprinid fish in CR
cs: Záchyty virů u kaprovitých ryb v ČR
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
13 Czech Development of technologies to increase the content of omega - 3 fatty acids in common carp (so called omega3capr)
cs: Vývoj technologie pro produkci tržního kapra s vyšším obsahem omega 3 mastných kyselin (tzv. Omega3kapra)
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
14 Czech Development of technology for adaptation of pike larvae on pelleted feed and intensive farming in RAS
cs: Vývoj technologie adaptace larev štiky obecné na peletované krmivo a intenzivní chov v RAS
 • Fish
 • Primary production
PDF file
15 Czech Diversification of Czech fish production through the controlled reproduction and culture of juvenile Northern pike
cs: Diverzifikace produkce ryb v ČR díky kontrolované reprodukci a produkci juvenilních ryb u štiky obecné
 • Fish
 • Primary production
PDF file
16 Czech Diversification of Czech fish production through the introduction of Arctic char into the Czech Republic
cs: Diverzifikace produkce ryb v ČR díky zavedení chovu arktického sivena.
 • Fish
 • Primary production
PDF file
17 Czech Effects of processing on nutritional value of fish products
cs: Vliv zpracování na nutriční hodnotu rybích výrobků
 • Fish
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
18 Czech Environmental quality and natural food exploitation at feeding sites of a carp pond
cs: Kvalita prostředí a využití přirozených potravních zdrojů na krmných místech kaprového rybníka
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
19 Czech Experience with pilot recirculation aquaculture systém in the company Agrico Ltd.
cs: Zkušenosti s pilotním recirkulačním systémem ve firmě Agrico s.r.o
 • Fish
 • Primary production
PDF file
20 Czech Fillet and proccesing of carp
cs: Jak vyfiletovat a zpracovat kapra
 • Fish
 • Processing
Video
21 Czech First experience with the application of autogenous vaccine against furunculosis
cs: První zkušenosti s aplikací autogenní vakcíny proti furunkulóze v chovu lososovitých ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
22 Czech First experience with the application of autogenous vaccine against furunculosis
cs: První zkušenosti s aplikací autogenní vakcíny proti furunkulóze v chovu lososovitých ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
23 Czech Fish and human health
cs: Ryby a lidské zdraví
 • Fish
 • Miscellaneous
PDF file
24 Czech Increasing production of rainbow trout through the use of allfemale populations
cs: Využití celosamičích populací pstruha duhového v chovech ryb s cílem zvýšit jeho primární produkci
 • Fish
 • Primary production
PDF file
25 Czech Introduction to intensive culture of fish include Czech Republic
cs: Úvod do intenzivního chovu ryb včetně přehledu RAS v České republice
 • Fish
 • Primary production
PDF file
26 Czech Koi herpesvirus (CyHV-3) in an experimental conditions
cs: Koi herpesvirus (CyHV-3) v experimentálních podmínkách
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
27 Czech Koi herpesvirus (CyHV-3) in an experimental conditions
cs: Koi herpesvirus (CyHV-3) v experimentálních podmínkách
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
28 Czech Makro – market with fish
cs: Makro – obchod s rybami
 • Fish
 • Primary production
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
29 Czech Methods and approaches used in intensive aquaculture
cs: Metody a postupy využívané v intenzivní akvakultuře
 • Fish
 • Primary production
PDF file
30 Czech Modifications of supplementary feed for carp pond production and their impact on water quality
cs: Úpravy doplňkových krmiv pro chov kapra v rybnících a jejich vliv na kvalitu vody
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
31 Czech Omega3acid carp
cs: Omega 3M
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
Web page
32 Czech Optimization of controlled cultured conditions in pikeperch to maximize the nutritional and organoleptic properties in pikeperch meat
cs: Optimalizace kontrolovaných podmínek chovu k produkci candáta s lepšími nutri?ními a organoleptickými vlastnostmi masa
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
33 Czech Postmortal changes in fish flesh and the possibility of prolonging its freshness
cs: Postmortální změny v rybím mase a možnosti prodloužení čerstvosti
 • Fish
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
34 Czech Potential use of burbot (Lota lota L.) in intensive aquaculture
cs: Potencionální využití mníka jednovousého (Lota lota L.) v intenzivní akvakultuře
 • Fish
 • Primary production
PDF file
35 Czech Production of stocking material of pikeperch designed for future culture under recirculation system with using of pond and intensive aquaculture
cs: Produkce násadové materiálu candáta určeného pro další chov v recirkulčním zařízení pomocí kombinace rybničníh a intenzivní akvakultury
 • Fish
 • Primary production
PDF file
36 Czech Production of zander juveniles by combination of pond and intensive culture for its subsequent intensive
cs: Produkce juvenilních ryb candáta obecného kombinací rybničního a intenzivního chovu pro jeho následnou intenzivní akvakulturu a kontinuální produkci tržních ryb.
 • Fish
 • Primary production
PDF file
37 Czech Proliferative kidney disease (PKD) in intensive aquaculture
cs: Proliferativní onemocnění ledvin (PKD) v intenzivní akvakultuře
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
38 Czech Reduction of losses in the handling with zander (Sander lucioperca) broodstock
cs: Snížení ztrát při manipulaci s generačními rybami candáta obecného (Sander lucioperca)
 • Fish
 • Primary production
PDF file
39 Czech Reproduction and rearing of fingerlings pike (Esox lucius L.)
cs: Reprodukce a odchov rychleného plůdku štiky obecné (Esox lucius L.)
 • Fish
 • Primary production
eBook
40 Czech Rupin Special
cs: Rupin Speciál
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
41 Czech Spawning procedures and advantages of hormonal treatment of spawners in semi-artificial spawning of zander
cs: Jednotlivé způsoby výtěru a výhody hormonálního ošetření generačních ryb v rámci poloumělého výtěru u candáta obecného
 • Fish
 • Primary production
PDF file
42 Czech Starting of the biofilters at Danish type cold water RAS
cs: Nabíhání filtrů na studenovodním RAS dánského typu
 • Fish
 • Primary production
PDF file
43 Czech Sturgeon friendly caviar
cs: Sturgeon friendly caviar
 • Fish
 • Processing
PDF file
44 Czech Succession in newly constructed reservoirs
cs: Sukcese nově založených nádrží
 • Fish
 • Primary production
PDF file
45 Czech Testing of performance of African sharp-tooth catfish (Clarias gariepinus Burchell) feeds
cs: Testování produkční účinnosti krmiv pro keříčkovce červenolemmého (Clarias gariepinus Burchell)
 • Fish
 • Primary production
PDF file
46 Czech The comparison of efficiency of intensive and pond culture of grass carp juveniles during the winter season
cs: Porovnání efektivity intenzivního a rybničního chovu juvenilních ryb amura bílého v zimním období
 • Fish
 • Primary production
PDF file
47 Czech The introduction of an intense and fully controlled production market perch in aquaculture production in the Czech Republic
cs: Zavedení intenzivní a plně kontrolované produkce tržního okouna říčního v produkčním chovu ryb v ČR
 • Fish
 • Primary production
PDF file
48 Czech The recirculating aquaculture systém of Danish type for intensive farming of salmonids
cs: Recirkulační systém "dánského typu" pro intenzivní chov lososovitých ryb
 • Fish
 • Primary production
PDF file
49 Czech The use od South-Bohemian ponds for recreational purposes
cs: Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
50 Czech The use of extruded and thermally modified feeds in pond aquaculture
cs: Využití extrudovaných a tepelně upravených krmiv v rybniční akvakultuře
 • Fish
 • Primary production
PDF file
51 Czech The verification of the production market pikeperch in terms of recirculation system
cs: Ověření technologie produkce tržního candáta obecného v podmínkách recirkulačního systému
 • Fish
 • Primary production
PDF file
52 Czech The verification technology to guarantee the quality and balanced production of stock-fish of pike
cs: Ověření technologie zaručující kvalitní a vyrovnanou produkci násadového materiálu štiky obecné
 • Fish
 • Primary production
PDF file
53 Czech Treatment of the infection of Diplostomum spathaceum in grass carp (Ctenopharyngodon idella)
cs: Léčba infekce Diplostomum spathaceum u amura bílého (Ctenopharyngodon idella)
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
54 Czech Treatment options in fish culture
cs: Možnosti léčby v chovech ryb v ČR
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
55 Czech Verification of technology to produce quality perch fry destined for further intensive farming
cs: Ověření technologie k produkci kvalitního rychleného plůdku okouna říčního určeného k dalšímu intenzivnímu chovu
 • Fish
 • Primary production
PDF file